Rayman Raving Rabbids Action Replay Codes (DS)

Also see Cheats for more help on Rayman Raving Rabbids.

(M) (PS2) North America Master

H91A-77D8-CJPBT
Y0MN-8W6U-HCD9K

Costume Mods (PS2) North America

Activation Code
QP12-4N76-NR95G
  Head
  T9FU-J99T-4XW31
  JB9E-91K0-74840
   Rayman
   NKZH-UXPQ-DTGD1
   PNMN-BTJE-BQZTT

   Gothic
   EJP5-BXB0-RU9NR
   YZEZ-EPCR-7YK3E

   Granny
   P7F2-AT30-CHCQC
   KQFP-4VX7-CNPRV

   Disco
   6YZF-EPUD-CA5KQ
   RXJ3-EE36-410UZ

   Rock 'n' Roll
   XN3Y-DWP4-69YEJ
   WG2Q-YC0V-53Y04

   Gangsta
   JGVB-EKK9-3RJ79
   PM7X-UABG-QYRZY

   Dee-Jay
   3U5B-76ED-DEBYQ
   7RB1-K5M0-A95F5

   Rayman 2
   27VN-WKBR-ZB993
   VPPM-ZNG2-1A427

   Bunny
   X6V7-MDCV-J6RXY
   Q2ZW-J4H6-0BRA1

   Mariachi
   HMV9-GAWP-WDE66
   Z1U9-2GUH-MYZZY

   Shadow
   TNDU-6HK4-MBJA4
   DVTY-4D89-2JQ82
  Glasses
  WFF3-DQYC-PR08H
  JB9E-91K0-74840
   Rayman
   K0MA-8EVA-7RT49
   R5U8-JD3Z-KHPAQ

   Gothic
   F28D-BC1G-R6VDT
   M6UG-25Z6-RJPZM

   Granny
   PZ38-1MWQ-FUC4D
   E2VR-JUBG-DAW45

   Disco
   GM4C-MJJG-WHR96
   CYW6-R9EU-TDPEP

   Rock 'n' Roll
   0PC0-RY4G-MFZ1P
   N0XT-8V1A-JGJRU

   Gangsta
   PXGJ-QKZ7-TGP0Q
   C40H-UYY5-EV3G9

   Dee-Jay
   U5RQ-V7EB-94PCV
   XA2W-RCWN-YHHG4

   Rayman 2
   8BDP-H5X8-NV8J4
   T9Z9-1YBV-G1TR1

   Bunny
   B1UN-QZTY-EXERX
   2U93-ZVFB-DXD0M

   Mariachi
   MXU6-7P8V-1N2DC
   4VNZ-B8CM-5RTY6

   Shadow
   GX32-RDAJ-G0D92
   G9TT-XJUT-N30CF
  Clothes
  TZUQ-8Y7F-5MYGA
  JB9E-91K0-74840
   Rayman
   EDJJ-CHJT-GK3RP
   114C-YQFB-W693K

   Gothic
   9XAG-0QQK-RHK9N
   3CQ7-0GEK-YHZYG

   Granny
   DCAN-6717-HPNGF
   5262-T0H2-5AF2Z

   Disco
   AYRQ-M57J-12D2E
   UPKG-CTXZ-362JG

   Rock 'n' Roll
   AGDA-6HWD-TT4AB
   0UYD-ABAU-J8F29

   Gangsta
   M189-B2YU-44NGE
   7DK2-UBWY-YDXKB

   Dee-Jay
   2N75-RT4H-YDMMX
   84R7-PB8G-NM0UE

   Rayman 2
   UBQP-ZE56-XWD8J
   PEUR-N6HG-UNPUK

   Bunny
   6F3J-K07T-BF07D
   1VHK-05QR-UNUPY

   Mariachi
   0FVV-2R35-B9TEF
   KG1A-V45M-F1PQR

   Shadow
   089H-W13E-17RQ9
   E8UM-WK6T-PMVMZ
  Shoes
  C6RA-10V8-9WZQ6
  JB9E-91K0-74840
   Rayman
   9RKJ-TW27-CGX1B
   PNDX-B0JR-UH0D9

   Gothic
   UQDF-KYFC-NRZZ0
   ZMWE-PWN5-FYM9C

   Granny
   H13A-47BA-M4FHW
   7ZME-6AA0-2K2KD

   Disco
   ZZM9-HWCV-KAMZN
   JCA9-U2DQ-HVMWM

   Rock 'n' Roll
   EN3C-HT0G-324EK
   3AV7-UHJP-V311P

   Gangsta
   5P3Q-0BR5-D833J
   6MUE-XFF2-WUEWB

   Dee-Jay
   3T1A-7HP3-V002K
   YAFB-TPJB-UKBCN

   Rayman 2
   62ZG-RJKA-2URTP
   MQE4-UQQ4-AACN7

   Bunny
   DVTN-DH96-DCFVP
   T1M0-27D5-GER5D

   Mariachi
   1RQ0-EK20-JP36E
   P49C-5048-M1R45

   Shadow
   QX9Q-7EJA-1HXF7
   E4KW-DNAE-59AQK

Misc Codes (PS2) North America

Disable Timer
VZZE-C587-PZC52
RMWY-JNEP-GNPPX

Super Scoring
6CCP-RHQE-BXVWV
69RD-VDHJ-U87RU

Infinite Health (DS) Europe

d3000000 0211c7d6
f211c7d5 00000001
d2000000 00000000

Infinite and Maximum Health (DS) Europe

2211c7d5 00000064
2211c7d6 00000064

Moon Jump Code (DS) Europe

94000130 fffd0000
02128bb0 0000b000
d2000000 00000000
(0.0705/d/www3)