Dragon Ball Z: Budokai Action Replay Codes (PS2)

Also see Cheats for more help on Dragon Ball Z: Budokai.

(M) (PS2) North America Master

U6JT-X5AD-W7UC3
X46C-X81N-V09E2
T26W-7V91-1N0BV

Player 1 Codes (PS2) North America

(M)
W18P-EKJ5-NDNBH
  Health Codes
  8T6V-2AE5-W9UMF
  8UQH-1851-EZQPC

  Infinite Health
  PM3W-60ME-86VWG
  3H8T-QVWP-KMYPJ

  Never Have More Than 75% Health
  838M-7RJR-9DU4H
  R9M3-PC7G-F74WV
  GA4M-A779-5XQ8N

  Never Have More Than 50% Health
  1840-C2FV-QVQCC
  3JQB-HVYH-HZB9N
  J4Y0-BARR-1PQNZ

  Never Have More Than 25% Health
  NCN1-Y7P8-RF9M9
  3TK8-ME8A-PGWGZ
  GW4T-3C8H-5DCPU

  Have Really Low Health
  ZJRU-YA4J-21XU0
  PEMZ-59XA-3EGHZ
  80YP-BWEY-PAVND

Player 1 Codes (PS2) North America

(M)
W18P-EKJ5-NDNBH
  Ki Codes
  A6RD-KM72-QH22R
  8UQH-1851-EZQPC
   Infinite Ki
   ZG4B-7N99-5WXXZ
   WKT4-BF3B-UNTEM

   Have Really Low Ki
   WG27-RJ1G-8J4XC
   U3GT-2UH9-T6MRX
   2CJM-Y1AQ-30YCC

Player 2 Codes (PS2) North America

(M)
XMVA-GUNE-CXP2V
  Health Codes
  3BEK-1JU4-JP0DX
  8UQH-1851-EZQPC
   Infinite Health
   R225-8WDV-4WHEF
   143E-6P9Y-PA6C1

   Never Have More Than 75% Health
   Y2NJ-Y7P5-AUJK5
   NDFD-W3JM-0P9HZ
   FQFH-E2HD-N63AJ

   Never Have More Than 50% Health
   Y467-0XXC-Q4MN5
   NNND-9U56-BVPQK
   DK2W-XX2H-WGVDX

   Never Have More Than 25% Health
   7EBB-D0WP-X0CYN
   JQQK-QPXF-YNC8F
   UXWC-A22Z-4P6EV

   Have Really Low Health
   025C-KKJK-QVZQ7
   B3EC-N2MR-JW6X2
   G0FC-E33Z-E60Q5

Player 2 Codes (PS2) North America

(M)
XMVA-GUNE-CXP2V
  Ki Codes
  YXV9-KJ1K-Z102M
  8UQH-1851-EZQPC
   Infinite Ki
   CMFQ-NPG2-JY3HY
   3N77-0PGQ-BYM14

   Have Really Low Ki
   P4Z1-M2P1-BHX99
   TTUP-W7CH-64AY4
   MNZT-TMHC-0T4Y0

Infinite Zenie (PS2) North America

WKYJ-N2BN-VPK0F
CTXU-99Q3-HY446
9VM6-6QEU-MP9JN

All System Capsules (PS2) North America

C21C-GEPM-R613X
TQMZ-6U3K-MFRYR
EY47-X2BZ-MCGUV
0M1X-AUX3-56WB3
JT9M-9U72-XU3D3
H6QE-GZ6A-NZMBX
76HE-TMEX-ZE9XA
MBXT-BRMN-8Y269

All Dragonballs (PS2) North America

1ENV-DUQ0-A7449
8YHH-ZNA9-1C0NG
VT6Q-51VZ-VMMGR

Unlock All Characters (PS2) North America

0RXQ-GF30-51TQ2
ZR35-4NF3-ERWJD
6V3J-UXND-KQR7K
78M0-V78Y-XT6RB
2XPT-CEPH-70YAQ
CQCU-QNDV-PFX2E
V1AJ-JXZB-UZFQU

Unlock Secret Characters (PS2) North America

(M)
76VF-0T9X-CKGE4
  Vegeta
  GW5M-QDJG-6GAGM
  V1AJ-JXZB-UZFQU

  Trunks
  JW18-CR06-Q4W3T
  2T48-9NYC-Q0221

  Yamcha
  GZ69-6AU3-C17GY
  TVJ9-CGTJ-FNR2W

  Raditz
  PEB1-P2T4-KQM0W
  UM8Y-1F07-HPT9Q

  Nappa
  WNZ2-QP8F-PGTQK
  WGX5-B82Y-RM74B

  Ginyu
  4XY0-YVGG-KAG6K
  GQGX-HKNP-W9HV5

  Recoome
  NEJX-484C-Q1HZB
  VFJN-5YVA-GRK20

  Zarbon
  67DG-CHHZ-0P85X
  BUDT-W6CW-4EKJB

  Dodoria
  K6DV-JBV8-YBZMY
  RMXG-90EC-ZZURG

  Frieza
  8DG3-43HN-2F74J
  T920-D8ZV-PW8Q9

  Number 16
  1J8C-B1FG-C7RZ1
  DA09-XVHN-0ZK42

  Number 17
  Y6J1-ZZ2T-E306M
  PA77-20VK-ARJU9

  Number 18
  RQNP-CNX8-JNKED
  RWV2-XPYJ-88Q8H

  Number 19
  400F-GMR9-NPMP4
  MRRN-FR9T-AAAP8

  Cell
  PQB5-KRZR-56XRM
  N9EK-QGZY-FFWNP

  Hercule
  XUK0-4U2W-DCFHK
  0C6D-D6XK-0GQJV
(0.0850/d/www1)